Ricoco

15 tekstów – auto­rem jest Ri­coco.

- Co widzisz w ciem­ności? - spy­tał ją, gdy sta­li pod zachmurzo­nym niebem, na którym led­wie tlił się zam­glo­ny półksiężyc.
- Za­leży o jaką ciem­ność py­tasz. – od­po­wie­działa. – Cza­sem masz wrażenie, że gi­niesz w mro­ku no­cy, bo two­ja ciem­ność zle­wa się z otocze­niem. Ale gdy no­sisz w so­bie światło, jes­teś jak dzi­siej­szy księżyc. Dla jed­ne­go możesz być tyl­ko niezauważalną poświatą, a dla in­ne­go całą latarnią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 maja 2014, 18:23

Ciszo, nie mów do mnie
kiedy pieścisz mo­je skronie. 

myśl • 5 lutego 2014, 01:21

wigilia

jak ko­bieta w skur­czach, w bólach rodząca samą siebie
trzy­mając za ręce Bo­ga mówiące­go spo­koj­nie: od­dychaj, już wkrótce
bez oj­ca, mat­ki przy bo­ku, z pa­mięci his­to­rii dzieciństwa
do ziemi obieca­nej dążąca, stwarzając na no­wo swe wnętrze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2014, 00:13

***

cicho szep­cze kocham
w zaz­drości cier­pi katusze
ser­ce słyszy kiedy szlocham
nie ma już tych pros­tych wzruszeń

od­bi­jam się od dna mo­jej nicości
od­bi­jam się do cna na twej miłości 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2014, 23:46

Uwaga!
Te­raz no­wa, ulep­szo­na miłość in­stant! Za­lej tyl­ko wrzątkiem na­miętności i dop­raw od­ro­biną ro­man­tyzmu za­war­te­go w opa­kowa­niu, i ciesz się aro­matem przy­jem­ności zbliżonym do sma­ku praw­dzi­wej miłości.
Bez konserwatyzmu.
Nie za­wiera sztucznych bar­wników moralności.
Op­ra­cowa­na zgod­nie z na­tural­nym instynktem.
Od­po­wied­nie dla dzieci po­wyżej 14 ro­ku życia.
Pro­dukt po­siada atest homoseksualistów.
Łat­wo­pal­na, trzy­mać z da­la od płomieni rozsądku.
Dostępna na wol­nym ryn­ku wol­nej miłości.
Ma­de in Inferno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2011, 15:59

A jeśli już dopłyniesz do tej sa­mot­nej wys­py na gra­nito­wym oceanie egzys­ten­cji i od­naj­dziesz to cen­trum sa­mego siebie poz­nając cel is­tnienia - co zro­bisz? Czy zer­wiesz owoc z drze­wa życia? Czy zas­ta­nowisz się, zap­ragniesz i po­dej­miesz de­cyzję pow­ro­tu? Może wo­lisz po pros­tu zos­tać egoistą, swe­go doświad­cze­nia nieudostępniając błądzącym jeszcze wśród sztormów śmiertelnikom? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2011, 15:36

Wiel­cy ludzie mówią wiel­kie słowa.
Ma­li ludzie nie mówią, bo nie są słuchani. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 stycznia 2011, 23:09

Bo czymże jest dob­ro bez je­go wcielenia? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 stycznia 2011, 20:40

Jest różni­ca między dziele­niem SIĘ Z kimś MIŁOŚCIĄ, a dziele­niem Z kimś MIŁOŚCI. Do dziele­nia się miłością nie pot­rze­ba zaufa­nia, bo to, co ob­da­rowa­ny zro­bi ze swym po­darun­kiem, bez­pośred­nio nas nie dotyczy, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 sierpnia 2010, 20:49

***

Umarłam.
Z pier­wszym blas­kiem słońca
przy świer­ko­cie dzwońca
ja, kochająca.

Umarłam.
Ciągle się spiesząca
trze­cia córka gońca,
ta, wie­cznie tęskniąca.

Dniem w duszy płacząca
nocą z bólu drżąca
niepew­nie marząca.

Umarłam.
Zgu­bił się obrońca
ja, róża bez kolca
docze­kałam końca.

Umarłam.
Szczęścia nie znająca
Ciebie nie tuląca
pan­na kochająca.


Zabiłaś.
Li­sio uwodząca
po­dob­na do słońca
Miłości paląca. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 czerwca 2010, 19:37
Ricoco

Od moich narodzin jestem tylko małą cząstką społeczeństwa. Słabym narzędziem w ręku Boga. Człowiekiem ze wszystkimi słabostkami i wadami jakie posiada sam fakt człowieczeństwa. Życiem powstałym z niewiadomych nam przyczyn. Kruchym płomieniem, który potrafi zgasić lekki powiew wiatru. Niesamowitym wytworem Bożej wyobraźni. Osobą obdarzoną złotymi sztabkami talentów. Kobietą piękną i fascynującą na swój sposób. Wszystkimi kolorami światła. Zagadką nawet dla samej siebie. Jestem niczym. Niczym wciąż nieodkryty, tajemniczy, dziki a zarazem fascynujący i przyjazny ląd. fot. w awatarze: Bartłomiej Kucharczyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ricoco

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność